سکوی نوآوری بنیاد احسان

احسان در مسیر خلاقیت ...

شرکت در رویداد

رویش احسان

حمایت از ایده ‌های نوآورانه و جذاب حوزه عدالت آموزشی

شرکت در رویداد

نوآوری در آموزش

یک اتفاق ويژه در حوزه آموزش برای مناطق محروم